ABIP.pl logo

BIP > Informacje

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nałożyła na wszystkie jednostki użyteczności publicznej obowiązek udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dlatego też, firma Arisco przygotowała usługę BIP - Biuletyn Informacji Publicznej w pełni realizującą założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej, a przede wszystkim nastawioną na spełnienie głównego obowiązku wynikającego z zapisu ustawy o udostępnieniu informacji publicznej na stronach podmiotowych w tzw. Biuletynie Informacji Publicznej.


Informacje podlegające udostępnianiu

Już od 1 Lipca 2003 r. wszystkie jednostki użyteczności publicznej będą miały obowiązek udostępniania informacji na stronach BIP (Art. 6.1) a w szczególności
DANE PODMIOTU I INFORMACJE DOTYCZĄCE:

 • Statusie prawnym lub formie prawnej,
 • Organizacji,
 • Przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • Organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • Strukturze własnościowej podmiotów,
 • Majątku którym dysponują

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW czyli:

 • Trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
 • Trybie działania państwowych osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 • Sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 • Sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.
 • Prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zakres udostępnianych informacji publicznych będzie rozszerzany, zgodnie z literą ustawy, w kolejnych dwóch etapach wdrażania Biuletynu Informacji Publicznej, tj. od 1 stycznia 2004 r. oraz 1 stycznia 2005 r.


Podmioty Zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

 1. Organy władzy publicznej
 2. Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 3. Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 4. Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
 5. Podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.