ABIP.pl logo

BIP > Regulamin

§ 1

Zasady ogólne:

Definicje użyte w poniższym regulaminie:
 1. ZLECENIOBIORCA - ARISCO Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nawrot 114.
 2. ZLECENIODAWCA - podmiot zamawiający usługę ABIP.
 3. Ustawa - Ustawa z dnia 06.09.2001r. Dostępie do Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 z 2007 r., poz. 68, z późn. zm.).
 5. Biuletyn - Biuletyn Informacji Publicznej.
 6. Informacje Publiczne - to informacje publiczne określone w ustawie udostępniane przez ZLECENIODAWCĘ.
 7. Podmiotowa strona Biuletynu - strony Biuletynu, na których udostępnia się informacje publiczne ZLECENIODAWCY, aktualizowane przez ZLECENIODAWCĘ.
 8. Usługa ABIP - usługa polegająca na utworzeniu, udostępnianiu i przechowywaniu podmiotowej strony Biuletynu ZLECENIODAWCY z zastosowaniem serwerów internetowych firmy ARISCO oraz niezbędnego do tego celu oprogramowania zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

§ 2

 1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do świadczenia usługi ABIP na rzecz ZLECENIODAWCY. ZLECENIOBIORCA utworzy podstawową stronę Biuletynu pod adresem URL: ........................................................................................................ .

§ 3

 1. Tytułem wynagrodzenia za świadczenie usługi ABIP ZLECENIODAWCA zapłaci kwotę ..................................... zł netto +23% VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na konto ZLECENIOBIORCY podanym na fakturze.
 2. Wynagrodzenie za świadczenie usługi ABIP płatne jest w całości na początku okresu świadczenia usługi.
 3. ZLECENIODAWCA, posługujący się numerem NIP .................................... , upoważnia ZLECENIOBIORCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 4

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania.
 2. Umowa zostaje przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy na warunkach wskazanych w niniejszej umowie jeżeli:
  1. ZLECENIODAWCA nie złoży w terminie co najmniej 14 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy z końcem okresu na jaki została zawarta, lub
  2. ZLECENIOBIORCA nie złoży w terminie 6 miesięcy przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w tym okresie na jaki została zawarta.
 3. Za kolejny okres świadczenia usługi ABIP ZLECENIOBIORCY przysługuje wynagrodzenie stosownie do postanowień § 3 .
 4. W przypadku nie przedłużenia umowy na podstawie § 4 ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta i z tą datą ZLECENIOBIORCA zaprzestaje świadczenia usługi ABIP stosownie do § 7.

§ 5

W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia stosownie do postanowienia § 3 i § 4 ust. 3, ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo do przestania świadczenia usługi ABIP na rzecz ZLECENIODAWCY stosownie do § 7.

§ 6

 1. ZLECENIODAWCA może wypowiedzieć umowę w każdym czasie składając oświadczenie w formie pisemnej z podaniem daty z jaką umowa ulega rozwiązaniu.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia ZLECENIOBIORCA zaprzestaje świadczyć usługę ABIP na rzecz ZLECENIODAWCY stosownie do § 7.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ZLECENIODAWCĘ wpłacone wynagrodzenie nie ulega zwrotowi.

§ 7

Zaprzestanie świadczenia usługi ABIP polega na likwidacji podmiotowej strony Biuletynu oraz wykasowanie w sposób nieodwracalny informacji publicznych z serwerów ZLECENIOBIORCY.

§ 8

ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do:
 1. Przekazania Ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadomienia tego Ministra o zmianach w treści tych informacji.
 2. Do wyznaczenia pracownika ZLECENIODAWCY odpowiedzialnego za udostępnianie informacji publicznych na podmiotowej stronie Biuletynu.
 3. Umieszczanie informacji publicznych za pomocą panelu administracyjnego ABIP znajdującego się na podmiotowej stronie Biuletynu.
 4. Stosowania się do postanowień regulaminu świadczenia usługi ABIP oraz instrukcji obsługi panelu administracyjnego ABIP.